X
GO

Travništvo in pašništvo

Pomagamo in svetujemo

 • strokovna pomoč pridelovalcem krmnih rastlin in voluminozne krme - predavanja, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,
 • svetovanje tehnologije pridelave krmnih rastlin, travništva in pašništva na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju,
 • izdelava gnojilnih načrtov, gnojenje travinja in krmnih rastlin,
 • izdelava načrtov pašnikov in agromelioracij,
 • izvajanje sortnih poskusov (krmne rastline, gnojenje, travna ruša),
 • obnova travne ruše (mešanice semen),
 • uporaba herbicidov v travni ruši,
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov - tehnološki del,
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov, prestrukturiranje kmetij,
 • sodelovanje pri izvajanju kmetijske politike, tehnološko prilagajanje klimatskim spremembam,
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost,
 • sodelovanje z občinami in občinski kmetijski projekti,
 • sodelovanje v projektnih skupinah, priprava in izvajanje programov razvoja podeželja
 • vodenje in izvajanje projektov na področju razvoja podeželja - DŽ govedoreja
 • svetovanje ekološkim kmetovalcem
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV).

Aktualna tehnološka navodila

 

Kontakt

Specialist za Travništvo in pašništvo

Ana Pečjak univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 513 07 24
E: ana.pecjak@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA