X
GO

Travništvo in pašništvo

Pomagamo in svetujemo

 • strokovna pomoč pridelovalcem krmnih rastlin in voluminozne krme - predavanja, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,
 • svetovanje tehnologije pridelave krmnih rastlin, travništva in pašništva na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju,
 • izdelava gnojilnih načrtov, gnojenje travinja in krmnih rastlin,
 • izdelava načrtov pašnikov in agromelioracij,
 • izvajanje sortnih poskusov (krmne rastline, gnojenje, travna ruša),
 • obnova travne ruše (mešanice semen),
 • uporaba herbicidov v travni ruši,
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov - tehnološki del,
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov, prestrukturiranje kmetij,
 • sodelovanje pri izvajanju kmetijske politike, tehnološko prilagajanje klimatskim spremembam,
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost,
 • sodelovanje z občinami in občinski kmetijski projekti,
 • sodelovanje v projektnih skupinah, priprava in izvajanje programov razvoja podeželja
 • vodenje in izvajanje projektov na področju razvoja podeželja - DŽ govedoreja
 • svetovanje ekološkim kmetovalcem
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV).

Strokovni nasveti - tehnološki listi

 
 

Zaradi varovanja voda, so sprejeti določeni ukrepi ravnanja in uporabe gnojil in gnojenja na kmetijah. Navajam nekaj poudarkov iz Uredbe, predvsem opozarjam na prepovedi uporabe živinskih gnojil v določenih časovnih obdobjih – glej preglednico.

Obnova travnikov z vsejavanjem in dosejavanjempostaja vedno bolj nujen ukrep na travinju
Vrstni red ukrepov in doslednost so pogoj za uspeh.
 
Pri  načrtovanju in postavitvi pašnika moramo upoštevati nekaj osnovnih zakonitosti za primerno
izkoriščanje travne ruše
 
Ker kmetje prvenstveno uporabljajo za gnojenje svoja živinska gnojila, je skrb za ta gnojila in
pravilna uporaba zelo pomembna

 

Kontakt

Specialist za Travništvo in pašništvo

Anton Zavodnik, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 513 07 24
E: anton.zavodnik@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA