X
GO

Oddelki in področja

Strokovne službe KGZS - ZAVODA LJ (skrajšan naziv) delujejo na območju 16 upravnih enot, oziroma naslednjih 38 občin osrednjega dela Slovenije: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica,  Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje.

Skupna površina območja znaša 320.438 hektarjev, več kot petino Slovenije, od tega je 49 %  kmetijskih zemljišč  in 51 % gozda. Osnovna kmetijska proizvodnja je živinoreja, kar pogojujejo naravni pogoji, saj je 62 % vseh kmetijskih površin poraslih s travo.


Oddelek za kmetijsko svetovanje

Dejavnost oddelka je posredovanje strokovne pomoči vsem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane in razvojem dopolnilnih dejavnosti, pri čemer izvajamo naslednje oblike dela: izobraževanje kmetov in članov njihovih družin (predavanja, tečaji, osebno svetovanje, strokovna navodila v sredstvih javnega obveščanja...), organizacija strokovno pospeševalnih prireditev (razstave, prikazi, tekmovanja...), izdelava razvojnih in investicijskih programov za kmetije, sodelovanje pri programih celostnega razvoja podeželja, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike (občinske in državne), spodbujanje povezovanja kmetov v krožke, društva, zadruge … .

> Oddelek za kmetijsko svetovanje


Oddelek za živinorejo

Osnovna dejavnost oddelka za živinorejo je ugotavljanje proizvodnih parametrov pri govedu, drobnici in prašičih. Za potrebe rodovniške službe vnašamo tudi podatke o poreklu živali ter podatke za potrebe identifikacije in registracije živali pri službi SIR. Selekcijsko delo temelji na odbiri bikovskih mater, biološkem testu, ocenjevanju prvesnic, selekciji znotraj čred, potrjevanju plemenjakov za naravni pripust in izvajanju progenega testa (test na rastnost in klavne lastnosti potomcev).

Analize vzorcev mleka opravljamo v lastnem laboratoriju, kjer vnašamo tudi podatke o dnevni količini namolženega mleka.

> Oddelek za živinorejo


Osemenjevalni center Preska

Na Osemenjevalnem centru Preska pripravljamo seme bikov rjave, črnobele, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center ima v upravljanju posestvo z 32 ha površin, na katerih pridela vso potrebno krmo. Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in del Štajerske. Osemenjevalni center skrbi za nabavo tekočega dušika in potrebščin za osemenjevanje. Nabavljamo  in posredujemo tudi  seme bikov, uvoženo  iz tujine.

> Osemenjevalni center Preska


Sadna drevesnica

Sadna drevesnica ima v uporabi 6,5 ha kmetijskih površin na Studencu pri Ljubljani.
Manjši del  (1  ha) je zasajen s trajnimi nasadi, kjer je matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev ter matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev. V drevesnici proizvajamo in prodajamo sadne sadike različnih sort, cepljenih na različnih podlagah, vseh pri nas razširjenih sadnih plemen.

> Sadna drevesnica


Organ upravljanja je svet zavoda, ki ima 9 članov. Predsednica sveta je Milena Vrhovec, predstavnica ustanovitelja, podpredsednik pa Nada Gabrenja, predstavnica zaposlenih.

Skupaj z upravo, sta na KGZS - ZAVODU LJ, zaposlena 102 delavca.

Sedež KGZS - ZAVODA LJ je na Gospodinjski ulici 6 v Ljubljani.