X
GO

Izpostava Grosuplje

 

Predstavitev izpostave

Izpostavo Grosuplje sestavljajo tri enote in sicer Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje, ki teritorialno sovpadajo z istoimenskimi občinami.

Osnovni podatki o območju so sledeči:

 • površina  : 46.300 ha
 • kmetijska zemljišča v uporabi:11.800 ha
 • gozdna zemljišča: 24 600 ha
 • število kmetijskih gospodarstev: 1 790
 • število zbirnih vlog (KSS): 1 410
 • število govedi: 15 000 kosov

Del kmetijskih gospodarstev se ukvarja še z rejo drobnice in vzrejo konj, tako športnih kot tudi za prirejo mesa. Poglavitna usmeritev naših kmetij je živinoreja, proizvodnja mleka (10 200 000 litrov) in prireja mesa ( 2000 kosov letnega odkupa); posamezne kmetije  se odločajo za integrirano pridelavo zelenjave in poljščin, ter del za ekološko kmetovanje.

Glavnino dela v enoti lahko razdelimo na dva enakovredna sklopa in sicer:

 • Pomoč kmetijam pri izpolnjevanju zbirnih vlog, kandidiranju na razpisih, informiranju o le-teh, uskladitvah dejanske rabe – GERK …
 • Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin v obliki tečajev FFS, Varstvo pri delu; KOPOP izobraževanje, prikazih postavitev pašnikov, demonstracijski poskusi,  vrednotenje poskusa s koruznimi hibridi, uvajanje novih tehnologij na kmetijah
 •  
 • Dopolnilne dejavnosti v enoti obsegajo:
 • turistične kmetije
 • predelava sadja, zelenjave
 • predelava mleka
 • predelava mesa
 • predelava lesa (razrez in lesni sekanci)
 • domača obrt  (suha roba)

Razen tega je na našem območju velika društvena aktivnost, saj imamo tri društva podeželskih žena; društvo podeželske mladine; tri govedorejska društva in strojni krožek Kmetovalec. Mentorstvo  je delo svetovalcev v enoti.

 Dobro sodelovanje in povezovanje služb na terenu se kaže tudi pri prikazih/tekmovanjih v gozdarskih spretnostih.

Lokacija KSS Grosuplje: Cesta na Krko 1b, 1290 Grosuplje

Lokacija KSS Ivančna Gorica: Cesta 2.grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakti

Terenski svetovalec

 Franci Omahen, dipl. inž. agr. in hort.
 T: 01 787 25 94
 E: franc.omahen@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta na Krko 1b, 1290 Grosuplje

 

Terenska svetovalka

 Darja Janežič, inž. kmet.
 T: 01 786 93 10
 E: darja.janezic@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 2.grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

 

Terenska svetovalka

 Darinka Zupanc-Puš, inž. kmet.
 T: 01 786 93 10
 E: darka.zupancpus@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 2.grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

 

Terenska svetovalka - pripravnica

Tjaša Dvizac, dip. inž. agr. 
 T: 01 786 71 50
 E: tjasa.dvizac@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta na Krko 1b, 1290 Grosuplje