X
GO

Izpostava Litija

 

Predstavitev izpostave

Izpostava Litija pokriva območje občin Litija in Šmartno pri Litiji. Območje leži v osrčju Slovenije, v predalpskem hribovju in obsega 32.933 ha površine. Na območju izpostave je približno 1400 kmetij.

Lokacija KSS Litija: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

Obe občini imata 155 naselij, od tega leži v goratem območju 92 naselij (59 %), v hribovitem 52 naselij (34%) in v nižinskem območju samo 11 naselij (7 %). Vse kmetijske površine so opredeljene kot gorsko višinske.

Vsi navedeni dejavniki so vzrok, da je glavna kmetijska panoga v občinah Litija in Šmartno pri Litiji živinoreja (prireja mleka in mesa). Stalež živine na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji je sledeč: 8.415  goved,  2177 ovac in koz, 165 konj, 10.915 perutnine.

Drugi pomemben vir dohodka na kmetijah je dohodek od gozda. Poleg živinoreje in gozda se na posameznih področjih pojavljata kot dopolnilni dejavnosti tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo, v zadnjem času pa tudi predelava lesa in turizem na kmetijah. Glede na trenutno stanje v kmetijstvu opažamo, da je na našem območju vedno več povpraševanja tudi po drugih vrstah dopolnilnih dejavnosti, kot so predelava mesa, predelava mleka, učne kmetije, pridobivanje energije iz lesne biomase, ter pridobivanje energije iz naravnih virov (sonce, voda).

V kmetijski svetovalni službi Litija pripravljamo izobraževanja in izvajamo svetovanje s področja kmetijstva. Med drugim imamo na izpostavi INFO točko za svetovanje mladim prevzemnikom kmetij iz osrednjeslovenske regije.

V zadnjih letih se je na našem območju veliko starejših nosilcev kmetijskih gospodarstev odločilo predati mlajšim prevzemnikom, za katere na naši izpostavi pripravimo tudi poslovni načrt za obdobje treh let oziroma celotno vlogo za kandidiranje na javni razpis. S temi strankami potem aktivno sodelujemo tudi naprej (investicijski načrti, vodenje FADN knjigovodstva…).

Na našem območju deluje tudi zelo veliko društev, katerim strokovno pomagamo in z vsemi lepo sodelujemo. Ta društva so:

 • Društvo kmetic Litija in Šmartno,
 • Društvo žena in deklet Polšnik,
 • Društvo podeželskih žena Gabrovka,
 • Društvo žena in deklet Vače,
 • Društvo podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji,
 • Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno,
 • Društvo podeželske mladine Hribci,
 • Društvo rejcev drobnice Pastirci,
 • Govedorejsko društvo Litija in Šmartno pri Litiji,
 • Strojni krožek Litija,
 • Sadjarsko društvo Litija,
 • Vinogradniško društvo ŠTUC.

Vsa ta društva so ustanovljena z namenom druženja in razvoja na vseh kmetijskih področjih.

Če povzamemo; naše delo je zelo pestro, ker pa ga opravljamo z veseljem, nam ga nikoli ne zmanjka.

 

Imamo tudi:  Delavnice permakulturnega pridelovanja

 

Strokovni nasveti - članki

Srečanje društva kmetic - Šmartno 2019

Ekskurzija - Ogled kmetij z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi v Poljanski dolini

Možnost vključitve v ekološko prirejo mleka in mesa

Razstava poprtnika

Priprava poprtnikov

Članek IMK

Invazivne rastline - članek

Uradne ure

 

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakti

 

Terenski svetovalec

 Stanislav Bokal, inž.kmet.
 T: 01 899 50 13
 E: slavko.bokal@lj.kgzs.si
 sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

 

Terenska svetovalka

 mag. Sonja Zidar Urbanija, univ. dipl. inž. kmet.
 T: 01 899 50 14
 E: sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
 sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

 

Terenska svetovalka                                                             

 Karmica Skalič Holešek, univ.dipl.inž.agr.
 T: 01 899 50 15
 E: karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
 sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

 

Terenska svetovalka

Ana Cirar, univ.dipl.inž.zoot.

 T: 01 899 50 13
 E: ana.cirar@lj.kgzs.si
                                sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

 

Terenska svetovalka

Anja Bevc, mag. ing. agr

 T: 01 899 50 13
 E: anja.bevc@lj.kgzs.si
                                sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija