X
GO

Zgodovina

 • Ljubljana, 15. april 1960

  Okrajna zadružna zveza Ljubljana je sprejela sklep o ustanovitvi samostojne kmetijske strokovne organizacije, ki prevzame izvajanje strokovnih nalog, ki so bile do takrat vezane na gospodarske poslovne zveze in Okrajno zadružno zvezo.
  Sledile so aktivnosti oz. organizacijske priprave za ustanovitev Kmetijskega zavoda za okraj Ljubljana (to je tudi prvi uradni naziv).

 • Ljubljana, 1. december 1960

  Po sklepu občnega zbora OOZ Ljubljana in ustanovnega zbora okrajne Kmetijske gozdarske zbornice Ljubljana je bila na ta dan izdana ustanoviteljska odločba in Zavod je začel z rednim poslovanjem.

 • Ljubljana, 1. januar 1961

  Zavod je prevzel Osemenjevalni center. V zavodu je skupaj zaposlenih 21 delavcev in sicer naslednji:

  • Na upravi so delali Pepca Perovšek-Bitenc (direktorica), Ervin Kolarič, Vida Bončina in Srečko Ferlič.
  • V sklopu pospeševalne in selekcijske službe so delali Jože Mihelič, Nace Lovšin, Uroš Janko, Anica Knol, Alojz Rigler, Anton Lavrič, Franc Skerl, Alojz Štuhec in Gabrijel Močnik.
  • Na osemenjevalnem centru so delali: Franc Lavrič, Slavka Šuligoj, Alojz Čop, Marija Lukič, Alojz Gider, Alojz Kuhar, Anton Merkužič in Jože Kocjan.
 • Leto 1962

  Pri zavodu je bila oblikovana enota za projektiranje kmetijskih objektov (leta 1977 je bil ustanovljen SOZD KIT se je ta enota vključila v Inženiring pri KIT storitve).

 • Ljubljana, Novo mesto, 1. julij 1963

  Kot samostojna enota se ljubljanskem zavodu priključi Kmetijski zavod Novo mesto.

 • Ljubljana, Novo mesto, 1. januar 1964

  Kmetijski zavod Novo mesto se odcepi in se preimenuje v Veterinarsko postajo Novo mesto. Kljub odcepitvi pa Kmetijski zavod Ljubljana obdrži strokovno pospeševalno in selekcijsko službo na območju Dolenjske.

 • Obdobje 1963 - 1965

  Kmetijski zavod Ljubljana se sooča s finančnimi težavami. V tem času pride do ukinitve okraja in okrajne zbornice, zavod se preusmeri na delo v kmetijskih organizacijah zaradi česar dohodek komaj zadostuje za kritje plač zaposlenih.

 • Leto 1965

  Pride do preobrata na področju strokovnega dela in financiranja. Okrajna gospodarska zbornica dodeli zavodu 249 mio dinarjev, uvedejo se premije za kooperacijsko proizvodnjo mleka in selekcijo v govedoreji. Vse to omogoči večjo stabilnost strokovnega dela zavoda in ureditev Osemenjevalnega centra.

 • Leto 1966

  Ustanovitev drevesnice Studenec v okviru Kmetijskega zavoda Ljubljana na površini 10 ha.
  Decembra 1966 pa pride do odločitve o gradnji osemenjevalnega centra na lokaciji objekta, ki je bil do tedaj v lasti Kmetijske zadruge Medvode.

 • Preska, 4. september 1967 - 7. november 1969

  Gradnja Osemenjevalnega centra Preska poteka slabi dve leti, 24. in 25. avgusta 1969 je center že vseljen. V tem času pride tudi do uvedbe nove tehnologije konzerviranja bikovega semena z globokim zmrzovanjem (prva redna osemenjevanja z zmrznjenim semenom so bila decembra 1967). Uradno odprtje centra je bilo 7. novembra 1969.

 • 11. januar 1968

  Po prenehanju delovanja Gospodarske zbornice za okraj Ljubljana so ustanoviteljske pravice prešle na Kmetijske gozdarske organizacije in Kmetijske zadruge in sicer z ustanovitvenim aktom, ki je bil vpisan v register zavodov.

 • 25. maj 1978

  Leta 1978 je bil ustanovljen SOZD – KIT Kmetijstvo, živilska industrija, trgovina o.sub.o. Ljubljana.

 • Leta 1985 - praznovanje 25 let obstoja Kmetijskega zavoda Ljubljana

  Po 25 letih dela Kmetijski zavod Ljubljana uspešno deluje na področju pospeševanja in sicer na območju Ljubljanske regije, Dolenjske, Zasavja in Kočevskega. Zavod je zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov in inovacij raziskovalnih inštitucij v proizvodnjo in sicer tako za družbeni kot tudi za zasebni sektor. Območna govedorejska selekcijska služba opravlja na istem območju nad-kontrolo proizvodnosti krav, zbira informacije iz direktnih in progenih testov ter izvaja naloge po programu Živinorejske  poslovne skupnosti.
  V letu 1985 pride do posodabljanja drevesnice ter Osemenjevalnega centra, kjer so povečali število stojišč.

 • 10. julij 1985

  Zgoraj navedeni SOZD se vključi v SOZD Mercator in postane družbeno podjetje.

 • Leti 1989 in 1990

  Kmetijski zavod Ljubljana se izloči iz SOZD Mercator leta 1989 in ostane družbeno podjetje. S takšnim statusom je zavod 9. aprila 1990 tudi registriran.

  Konec leta 1990 se je začela reorganizacija takratne kmetijske pospeševalne službe. Reorganizacija je koordinirana s strani »Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva«. Kmetijski zavod Ljubljana isto leto organizira oddelka za kmetijsko svetovanje Ljubljana in Novo mesto in s kmetijskih zadrug prevzame kmetijske svetovalce v naslednjih enotah: Cerknica, Litija, Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana Vič – Rudnik, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Kamnik, Domžale, Novo mesto, Metlika, Sevnica.

 • Leto 1991

  Kmetijski zavod Ljubljana ustanovi tudi samostojen oddelek za kmetijsko svetovanje Kranj, in prevzame kmetijske svetovalce ostalih enot oddelka Ljubljana in Novo mesto, ter z vseh enot oddelka Kranj.
  V istem letu pride tudi do reorganizacije službe za kontrolo in selekcijo v živinoreji. V okviru Kmetijskega zavoda Ljubljana začne delovati navedena služba na območju osrednje Slovenije, Zasavja, Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Skupno ima Kmetijski zavod Ljubljana 220 zaposlenih.

 • Leto 1993

  V najetih prostorih, na Bohoričevi 7 v Ljubljani, začne, v okviru oddelka za živinorejo,  z delom laboratorij za analizo mleka.

 • Novo mesto, leta 1999

  Delavci oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo Novo mesto, se preselijo v nove poslovne prostore.

 • Leta 2000 - ustanovljena je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

  Prišlo je do odločitve, da se imetje Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana prenese na državo, od tam pa na kmetijsko-gozdarsko zbornico v ustanavljanju in se oblikuje nov kmetijsko-gozdarski javni zavod.
  28. decembra 2000 je v Uradnem listu objavljen Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, kjer je določeno, da KGZS prevzema ustanoviteljske pravice in preoblikuje Kmetijski zavod Ljubljana oz. ustanovi Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana kot javni zavod.
  KGZS hkrati ustanovi tudi Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 • Leto 2001

  Sredi leta se konstituira Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ter prevzame delavce oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo Novo mesto. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pa prevzame delavce oddelka za kmetijsko svetovanje Kranj.

 • Leta 2006 - preselitev sedeža zavoda

  Po 46 letih delovanja v poslovnih prostorih na Miklošičevi ulici 4 v Ljubljani, se 15. maja 2006, sedež zavoda  prenese na Gospodinjsko ulico 6 v Ljubljani.