X
GO

PRP

Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD LJ iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih placil (KOPOP), aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava nacrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov.

 

Dokumenti

 

Dobrobit živali (DŽ)

 

Ekološko kmetijstvo (EK)

KOPOP

 

 

Sodelovanje