X
GO

O živinoreji

Na KGZS - ZAVOD-u LJ je živinoreja najpomembnejša kmetijska dejavnost, tako v fizičnem kot v dohodkovnem pomenu.

Živinoreja je življensko pomembna za večino kmetij in predstavlja poglavitni del prihodka v kmetijstvu. Na območju, ki ga s svojim delom pokrivamo je najbolj razširjena govedoreja, sledi reja drobnice, prašičereja, perutninarstvo in konjereja.

Imamo odobren status druge priznane organizacije v živinoreji za izvajanje zahtevnejših nalog v živinoreji za govedo, drobnico in prašiče, ki ga podeli minister na podlagi vloge za petletno obdobje.

  • Odločba številka: 33205-74/2008/4 DPO v govedoreji,
  • Odločba številka: 33205-73/2008/4 DPO v prašičereji,
  • Odločba številka: 33205-72/2008/4 DPO pri reji drobnice.

 

Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga na območju, ki ga s svojim delom pokriva zavod. Tradicionalno in tudi zaradi naravnih danosti največji delež pripada govedoreji in znotraj govedoreje pri reji mleka. Po namenu reje krav je tudi po številu večji del krav namenjen za tržno prirejo mleka, glede na število rej pa je več rej, ki redijo krave kot dojilje oziroma za prirejo telet za pitanje. So pa po velikosti čred to bistveno manjše reje v primerjavi z rejci krav molznic.

Število govedi je v zadnjih nekaj letih dokaj stabilno in ni večjih nihanj, medtem, ko  se konstantno zmanjšuje število kmetij, ki redijo govedo.

Z vidika dela, ki ga opravljamo je druga najpomembnejša dejavnost reja drobnice. Drobnica se praviloma širi na območjih, kjer je obdelava kmetijske zemlje zelo otežena, kjer je možnost paše in prevladuje absolutni travnati svet. V zadnjem obdobju beležimo rahlo upadanje števila rej in tudi živali drobnice. Verjetno je poleg slabših gospodarskih pogojev vzrok temu tudi pojavljanje velikih zveri, ki rejcem   povzročajo veliko gospodarske škode in s tem zmanjšujejo tudi voljo do reje.

Konjereja je razširjena tako v smislu reje hladnokrvnih konj za prirejo mesa kakor tudi reje športnih konj za različne športno rekreacijske dejavnosti. Dela kontrole in rodovništva izvaja veterinarska fakulteta preko priznanih rejskih organizacij v konjereji.

Reja prašičev je na našem območju manj razširjena, predvsem kot kmečka reja za lastno porabo z nekaj manjšimi družinskimi farmami in  eno večjo v Kočevju.

Reja perutnine je zelo podobno kot pri reji prašičev razširjena v kmečkih rejah za lastno porabo. Na posameznih območjih pa so tudi kmetije, ki redijo perutnino tako za pri rejo mesa kakor jajc. Praviloma so to farme s pogodbenim razmerjem z večjimi perutninskimi  organizacijami oziroma odkupovalci perutninskega mesa in jajc.   

Z odločbo ministrstva imamo po zakonu o živinoreji status druge priznane organizacije (DPO) v živinoreji za izvajanje del in nalog na področju kontrole in selekcije v govedoreji in drobnici.

 

S sodelavci oddelka za živinorejo izvajamo naslednje naloge:

  • Kontrola proizvodnosti v govedoreji
  • Selekcija v govedoreji
  • Kontrola proizvodnosti pri drobnici
  • Označevanje in registracija govedi, drobnice in prašičev
  • Delo strokovnega tajništva za Rjavo in Cikasto pasmo