X
GO

Kontrola prireje

Kontrola proizvodnosti je osnova za selekcijo vseh vrst domačih živali. V to kontrolo so vključene reje s tržno prirejo mleka in mesa, s katero spremljamo lastnosti mlečnosti krav in drobnice.

Pri proizvodnji mesa ugotavljamo dnevne priraste in klavno kakovost pri govedu, drobnici in prašičih.

Pri vseh vrstah domačih živali se spremlja tudi lastnosti plodnosti.

 

Kontrola proizvodnosti mleka

Kontrola proizvodnosti mleka je osnova za selekcijo mlečnih in kombiniranih pasem goveda.

V to kontrolo so vključene reje s tržno proizvodnjo mleka, s katero spremljamo lastnosti mlečnosti krav in lastnosti plodnosti.

Zbrani podatki o kontroli proizvodnosti mleka se uporabljajo

 • v rejske namene,
 • pri vodenju prehrane krav molznic,
 • zgodnjem odkrivanju presnovnih motenj in obolenj vimena,
 • za spremljanje plodnosti krav,
 • življenjske prireje,
 • odbiro plemenskih živali in
 • trženju plemenskega materiala.

Zbrani in obdelani podatki so tudi osnova za vrednotenje genetske vrednosti in za izvajanje selekcije.

Kontrola proizvodnosti mleka poteka po metodi AT4, katera je mednarodno priznana s strani ICAR-ja (Mednarodni komite za kontrolo produktivnosti v živinoreji).
Po tej metodi so dobljeni podatki mednarodno primerljivi in rezultati potrjeni s t.i. »suhim žigom«, s katerim se potrjuje kakovost in mednarodno primerljivost podatkov vodenja rodovnika in kontrole proizvodnosti mleka.

 

Kontrola proizvodnosti mesa

Kontrola proizvodnosti mesa je osnova za selekcijo mesnih in kombiniranih pasem goveda.

V to kontrolo so vključene reje čistih mesnih pasem, predvsem limousine in charolais. V zadnjem obdobju so se v to kontrolo vključile tudi reje krav dojilj lisaste pasme v Tuhinjski dolini, katero govedo se pase na Menini planini. V čistih mesnih rejah in rejah krav dojilj je v veliki meri prisoten naravni pripust, za kar je treba zagotoviti kakovostne plemenske bike.

Kontrola proizvodnosti mesa nudi spremljanje pitovnih in klavnih lastnosti ter lastnosti plodnosti krav dojilj.

Zbrani podatki o kontroli proizvodnosti mesa se uporabljajo

 • v rejske namene,
 • selekcijske namene,
 • trženju plemenskega materiala,
 • vodenju menedžmenta v čredi.

Poleg kontrole v čredah oziroma pri posamezni živali se spremlja tudi klavna kakovost ob ocenjevanju in razvrščanju trupov na liniji klanja.
Zbrani in obdelani podatki so tudi osnova za vrednotenje genetske vrednosti in za selekcijo pri odbiri plemenskih živali.