X
GO

Projekti Marjan Dolenšek

Naziv projekta Opis projekta Financer/naročnik Obdobje
VarBiom Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv ZZZS 2015-2016
Katalog stroškov Izdelava in posodobitev stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije MKGP 2015
BioHeatLocal Lesna biomasa za regionalni razvoj IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2014 2013-2014
SmartLogChains Optimizacija logističnih procesov v verigi ustvarjanja vrednosti lesa preko uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije s poudarkom na delnem področju gozd – transport – žaga/papir Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 2013
Foropa Spodbujanje in krepitev omrežij za povečevanje rabe lesne biomase v JV Evropi.  South East Europe 2012-2014
NewFor NEWFOR gradi most med znanstvenimi spoznanji in gospodarjenjem z gozdovi in se osredotoča na lesno-proizvodno vlogo gozdov.  ALPINE SPACE _ Interreg II B 2011-2014
ProForBiomed Promocija obnovljivih virov energije s poudarkom na lesni biomasi. Razvoj integrirane strategije za rabo biomase iz gozdov kot obnovljivega vira energije. Programme MED 2011-2014
DVD varnost Za večjo varnost pri delu na kmetiji ZZZS 2014
BiomasTradeCenters 2 Glavni namen projekta je razvoj in promocija učinkovitih, sodobnih ter ekonomsko zanimivih proizvodnih verig. INTELLIGENT ENERGY EUROPE 2011-2014
WoodApps Izboljšanje sodelovanja vzdolž gozdno-lesnih vrednostnih verig s pomočjo na znanju temelječih metod in mobilnih aplikacij ERA-Nets WoodWisdom-Net 2 in ERA-NET Bioenergy 2011-2014
BioEUParks Spodbujanje razvoja lokalnih lesno biomasnih verig iz zavarovanih območij. INTELLIGENT ENERGY EUROPE 2013-2016