X
GO

Izpostava Cerknica

 

Predstavitev izpostave

 

Kmetijska svetovalna služba, Cerknica s sedežem v Cerknici, deluje na območju treh občin: Cerknica, Bloke in Loška dolina. Območje obsega 483 km2 površine in zajema celotno območje Upravne enote Cerknica.

Občina Cerknica obsega 241 km2. Na tem območju je 65 naselij. Občina Bloke obsega 75 km2 z 45 naselji in Občina Loška dolina s površino167 km2 in 21 naselij.

Na območju delovanja službe je ustanovljen Notranjski regijski park. Ustanovljen je bil leta 2002 z namenom, da se ohranja, varuje in raziskuje naravno in kulturno dediščino tega območja. Pretežni del parka je vključen v posebno varstveno območje Nature 2000. Območje parka obsega 22 km2 površine.

Najpomembnejše znamenitosti tega območja so presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama.

Celotno pridelovalno območje spada v hribovito – gorsko območje in območje z omejenimi dejavniki pridelave. Prevladuje živinoreja – prireja mesa in v manjši meri tudi mleka. Pridelava poljščin je usmerjena v pridelavo poljščin in žit, namenjenih lastnim potrebam kmetij. Vseh kmetij je okrog 1100. Velik del teh kmetij je vključenih v KOPOP in EK programe. Velikost kmetij je med 5 – 10 ha obdelovalnih površin, med katerimi prevladujejo travinja.

Poleg osnovne kmetijske dejavnosti se na tem območju kmetije ukvarjajo tudi z gozdarstvom in lesarstvom. Razvile so se dopolnilne dejavnosti žagarstva in spravila lesa iz gozda ter druge dopolnilne dejavnosti povezane z lesno predelavo. V zadnjih letih se močno razvija tudi turizem na kmetijah. Skupno je registrirano na kmetijah preko 30 dopolnilnih dejavnosti.

Lokacija KSS Cerknica: Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakt

Terenski svetovalec

 Rajko Intihar, dipl. inž. agr. in hort.
 T: 01 709 70 41
 E: rajko.intihar@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 4.maja 50, 1380 Cerknica

 

Terenska svetovalka

 Magda Doles, dipl. inž. agr. in hort.
 T: 01 709 70 40
 E: magda.doles@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 4.maja 50, 1380 Cerknica