X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Poplave - postopki ravnanja imetnikov živali oziroma izvajalcev dejavnosti, prizadetih v poplavah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pripravila posebna navodila oziroma postopke ravnanja imetnikov rejnih živali / izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah.

Postopek odjave poginjenega goveda

Če se najde kadaver (truplo živali), mora imetnik oziroma izvajalec dejavnosti ali najditelj kadavra poklicati Veterinarsko higiensko službo (VHS), ki bo poskrbela za odvoz in priglasitev pogina v Centralni register goveda (CRG). Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora po ustaljenem postopku poskrbeti še za priglasitev odhoda v CRG.

Postopek odjave izgubljenega goveda

Če je imetnik oziroma izvajalec dejavnosti izgubil žival, mora izgubo priglasiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na UVHVVR - Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS) po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • identifikacijska številka živali,
 • datum izgube,
 • G-MID odhoda in
 • razlog odhoda.

Potni list za govedo mora vrniti na UVHVVR-SIRIS. Če je potni list izgubljen ali uničen, mora to pripisati obveznim podatkom.

Postopek priglasitve premika goveda, drobnice, prašičev ali kopitarjev na drugo lokacijo ali v drug hlev

Govedo

Če je imetnik oziroma izvajalec dejavnosti govedo preselil na drugo lokacijo ali v drug hlev, ki ga še ni registriral (nima G-MID-a), mora priglasiti premik na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • identifikacijska številka živali,
 • datum premika,
 • G-MID odhoda in
 • podatki o novi lokaciji (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije ali podatki iz katastra (katastrska občina, parcela).

Drobnica

V primeru premika individualno označene drobnice na drugo lokacijo ali v drug hlev imetnik oziroma izvajalec dejavnosti postopa enako kot pri govedu.

V primeru skupinsko označene drobnice ali prašičev pa mora priglasiti:

 • SIŠ (skupinska identifikacijska številka),
 • število živali,
 • datum premika,
 • G-MID odhoda in
 • podatki o novi lokaciji (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije ali podatki iz katastra (katastrska občina, parcela).

Kopitarji

V primeru premika kopitarjev na drugo lokacijo ali v drug hlev za več kot 30 dni, se mora imetnik oziroma izvajalec dejavnosti obrniti na Veterinarsko fakulteto - Kliniko za zdravstveno varstvo in rejo konj oziroma Kobilarno Lipica. Če nova lokacija ali drug hlev še ni registriran (nima G-MID-a), mora priglasiti premik na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti.    

Postopek ravnanja v primeru izgube drugih živalskih vrst

Uničenje čebelnjaka mora čebelar priglasiti na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • številka čebelnjaka,
 • KMG-MID.

Tablico za označevanje čebelnjakov mora vrniti po pošti na UVHVVR-SIRIS. Če je tablica izgubljena ali uničena, mora to pripisati obveznim podatkom.

Izguba prašičev: imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora datum izgube in število živali vpisati v evidence, ki jih vodi na obratu oziroma gospodarstvu.

Izguba drobnice: imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora v primeru izgube individualno označenih živali v Centralni register drobnice priglasiti odjavo živali na krajo oziroma izgubo po že ustaljenem postopku ali na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Za ostalo drobnico mora v evidence, ki jih vodi na obratu ali gospodarstvu, vpisati datum izgube in število živali.

Izguba kopitarjev: imetniki oziroma izvajalci dejavnosti ali lastniki kopitarjev se morajo v primeru izgube kopitarjev obrniti na Veterinarsko fakulteto - Kliniko za zdravstveno varstvo in rejo konj oziroma Kobilarno Lipica.

Zakol goveda v klavnicah brez potnih listov

V izjemnih primerih lahko uradni veterinarji na klavnicah odobrijo zakol goveda brez spremljajočega potnega lista. Izjava o prehranski varnosti, ki mora spremljati govedo, ni del potnega lista za govedo. 2. odstavek 17. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda določa, da se lahko v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje ali zdravje živali oziroma zaradi zaščite živali pred mučenjem, kar oceni veterinar, ki izvaja javno veterinarsko službo, opravi premik goveda brez potnega lista. Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora potni list za govedo dostaviti v klavnico takoj, ko ga najde. Če ugotovi, da je potni list uničen oziroma izgubljen, o tem prav tako obvesti klavnico. Dvojnikov potnih listov zaklanih živali UVHVVR ne izdaja, zato ga ni potrebno dodatno naročiti.

Če mora imetnik oziroma izvajalec dejavnosti v zakol v klavnico oddati govedo brez ušesnih številk, izgubljenih v poplavi, pred transportom v klavnico obvesti uradnega veterinarja območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

VIR: MKGP

Nazaj na seznam