X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Začasno zadržanje izvrševanja 22. in 23. člena)

Začasno zadržanje izvrševanja 22. člena, kolikor dovoljuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih iz a) točke tretjega odstavka 2. člena, in 23. člena (glej sklep ustavnega sodišča številka: U-I-416/19-19 z dne 16.6.2022)

Sklep ustavnega sodišča glede uporabe FFS sredstev na VVO I (Ljubljansko polje)

Nazaj na seznam