INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Zagorje

Lokacija Zagorje, Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje

Teja Rozina, univ.dipl.inž.zoot.
T: 03/567 93 90
E: teja.rozina@lj.kgzs.si

 

Janja Žagar, univ.dipl.inž.živil.tehnolog.
T: 03/567 93 91
E: janja.zagar@lj.kgzs.si

 

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
7.30 - 9.307.30 - 9.307.30 - 15.007.30 - 9.307.30 - 9.30

O izpostavi

Svetovalno območje zajema ožje območje statistične regije Zasavje- področje občin in upravnih enot: Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

Po zadnjem popisu kmetijskih gospodarstev je na tem območju 1047 družinskih kmetij, ki imajo v uporabi 6132,78 ha kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča predstavljajo 23% vseh zemljišč, gozdovi 65%, ostalo pa pripada urbanim naseljem in degradiranim površinam. V letu 2000 so njive zajemale 442 ha , kar predstavlja 7,22 % vseh kmetijskih zemljišč Zaradi naravnih pogojev (območje z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetovanje) predstavlja živinoreja osrednjo panogo v zasavskem kmetijstvu. V živinorejo je bilo usmerjenih 1020 kmetij. Povprečen stalež živine je bil sicer majhen (5,76 GVŽ/ kmetijo), primerljiv s slovenskih povprečjem. Po naši oceni je na območju aktivnih še približno 960 kmetij. V letu 2009 je zbirno vlogo za neposredna in izravnalna plačila ob pomoči zaposlenih na naši enoti oddalo 941 upravičencev, od teh 601 iz občine Zagorje, 180 iz občine Hrastnik in 154 iz občine Trbovlje.

 • Travniki in pašniki: 5010 ha
 • Travniški sadovnjaki: 174,5 ha
 • Njive: 426 ha (pšenica in pira: 15,5 ha, ječmen, oves: 18,01 ha, krompir: 11,05 ha, koruza: 33,3 ha)
 • Preostale kulture na njivah so mešane krmne rastline, vrtnine na prostem, travnodeteljne mešanice.
 • Intenzivni sadovnjaki: 1,97 ha

Kot je bilo že omenjeno, je osrednja panoga kmetijstva živinoreja. Kmetije so v prvi polovici leta 2009 redile 4915 GVŽ. Povprečni stalež živine na kmetijo je znašal 5,22GVŽ, navečji stalež pa ima kmetijsko gospodarstvo, ki je doseglo stalež 50,5 GVŽ. 160 je kmetij, ki redijo pod 1GVŽ, 224 kmetij, ki so redile nad 1 in pod 3 GVŽ, 185 kmetij nad 3 in pod 5 GVŽ, 250 kmetij nad 5 in pod 10. Nad 10 GVŽ redi 120 kmetij.

Med rejno živino prevladuje govedo- reja krav dojilj in deloma vzreja pitancev, prireje mleka je manj, v območju je še 73 kmetij ki oddajajo mleko. Del kmetijskih gospodarstev se ukvarja še z rejo drobnice, konjerejo, prašičerejo in rejo perutnine.

Na območju so v obliki dopolnilne dejavnosti na kmetiji trenutno registrirane 4 izletniške turistične kmetije, 2 kmetiji s peko kruha in peciva na tradicionalni način, 2 kmetiji s predelavo sadja, 1 kmetija s predelavo mesa, 18 kmetij za izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, prevozi, razrezi lesa, 3 kmetije z vrtnarstvom, 1 kmetija z vzgojo sadik sadnega drevja, 1 kmetija z dejavnostjo izobraževanja na kmetiji in 5 kmetij z rejo perutnine.

V Zasavju delujejo naslednje organizirane skupine s področja kmetijstva in razvoja podeželja:

 • Živinorejsko društvo Zagorje
 • Sadjarsko društvo Hrastnik
 • Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake- Mlinše- Kolovrat
 • Društvo kmečkih žena in deklet Podkum
 • Društvo vaških žena Čemšenik
 • Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje
 • Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik
 • LAS društvo za razvoj podeželja Zasavje

Naše delo obsega marsikaj, kar je povezano s kmetijstvom in podeželjem, izpostavimo naj:

 • pomoč kmetovalcem pri izpolnjevanju in dopolnjevanju vlog za neposredna in izravnalna plačila,
 • kandidiranju na različnih razpisih za pridobitev javnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije,
 • informiranje o teh razpisih, usklajevanju različnih podatkov,
 • pripravi vlog kandidatom za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju kmetijstva…

Seveda pa še vedno velik del časa posvetimo svetovanju (tehnološko svetovanje, navzkrižna skladnost,…), izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin (v obliki predavanj, tečajev, prikazov), sodelovanju z organiziranimi skupinami na podeželju.Izpostava Zagorje
Izpostava Zagorje
Izpostava Zagorje
Izpostava Zagorje
Obdelovalne povrsine
Obdelovalne povrsine