INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Vrhnika

Lokacija Vrhnika, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika

Janez Drašler, veter.teh.
T: 01/750 72 50
E: janez.drasler@lj.kgzs.si

 

Ana Pečjak, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01/750 2009
E: ana.pecjak@lj.kgzs.si

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 10.008.00 - 10.008.00 - 12.008.00 - 10.008.00 - 10.00

 

 

Enota podpeč, lokacija Vrhnika, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika

Franc Palčič, dipl. inž. zoot.
T: 01/750 20 09; 041 310 162
E: franc.palcic@lj.kgzs.si

 

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 12.00 8.00 - 12.00  

 

O izpostavi

KSS Vrhnika pokriva območje treh občin : Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer.

Na območju teh treh občin je skupaj 5569 ha kmetijskih zemljišč, od tega 1106 ha v hribovitem svetu ( Smrečje, Zaplana, Pokojišče). 4325 ha zemljišč leži na območju Ljubljanskega barja (območje Nature 2000).

Skupno število kmetij na tem območju je 390. Zaradi zgodovinske povezanosti s kmetijstvom na Vrhniki (zadružna mlekarna) približno 50 kmetij iz sosednjih naselij (Podpesek, Žažar, Horjul, Brezovica, Vnanje Gorice), sodeluje s KSS Vrhnika.

Govedorejo, kot prevladujočo tržno usmeritev narekujejo naravne danosti, ter posredno velik delež travinja v strukturi rabe kmetijskih zemljišč. Govedo predstavlja v strukturi glav velike živine (GVŽ) na kmetijah skoraj 90 % vse živine. S tega vidika kmetijstvo na tem območju pomembno odstopa od slovenskega povprečja, kot tudi od povprečja EU.

Na družinskih kmetijah je zaposlenih skoraj 490 polnih delovnih moči, preračunano na ha zemljišč, je to 0,15 PDM/ha, kar kaže na razmeroma dobro raven delovne intenzivnosti v kmetijstvu na tem območju.

Možnosti za razvoj in obstoj naših kmetij vidimo v naslednjih nalogah :

 • odpraviti razdrobljenost posesti
 • slediti skupni evropski kmetijski politiki, ki usmerja kmetovanje k naslednjim ciljem:
  • nadaljevanje tradicije reje govedi rjave in lisaste pasme
  • ohranjanje naravne danosti na naših kmetijah
  • ohranjanje biotske pestrosti
  • ohranjanje rodovitnosti tal – kolobar
  • ohranjanje tradicionalne kulturne krajine (kozolci)
  • ohranitev travniških habitatov na Ljubljanskem barju.

Zadnjih 25 let dela KSS Vrhnika zaznamujejo naslednji rezultati :

 • uvajanje paše govedi in drobnice na družinskih kmetijah
 • posodabljanje tehnologij reje govedi
 • pridelovanje krme na njivah in travnikih (obnova travne ruše, pridelovanje koruzne silaže, sušenje koruznega zrnja)
 • prilagajanje kmetij reformam evropske kmetijske politike (80 % kmetij je vključenih v SKOP in KOP programe)
 • kmetovanje na območju nature 2000
 • izvajanje programov agromelioracij, osuševanje in zložba kmetijskih zemljišč.

Delo z društvi

Na območju enote Vrhnika delujejo naslednja društva :

 • Govedorejsko društvo Vrhnika (predsednik Franc Jazbar)
 • Društvo kmečkih in podeželskih žena Vrhnika (predsednica Helena Kern)
 • Društvo podeželskih žena »Ajda« Borovnica (predsednica Jana Bizjak)
 • Društvo podeželske mladine »Bobri« (predsednik Jernej Žnidaršič)

V okviru naše službe organiziramo izobraževanja (predavanja, tečaje, delavnice, ekskurzije) na različnih področjih življenja in dela na kmetijah.

Na področju dopolnilnih dejavnosti se največ kmetij ukvarja z nudenjem uslug s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

Kmetija »NA KURENU« se ukvarja z izletniškim turizmom.

Pričakujemo, da se bodo na nekaterih kmetijah v prihodnosti začeli ukvarjati še z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi: peka kruha in peciva, predelava mesa ipd. saj so se posamezniki udeleževali certifikatnih izobraževanj iz teh področij.