INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Vič

Lokacija Dobrova, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova

Nada Gabrenja, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/366 31 92; 041 310 194
E: nada.gabrenja@lj.kgzs.si

 

Lokacija Ig, Gasilska ulica 10, 1292 IG

Zlatko Krasnič, inž. zoot.
T: 01/290 94 62; 041 310 196
E: zlatko.krasnic@lj.kgzs.si

 

Lokacija Vrhnika, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika, enota Podpeč

Franc Palčič, dipl. inž. zoot.
T: 01/750 20 09; 041 310 162
E: franc.palcic@lj.kgzs.si

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 12.00 8.00 - 12.00  

KSS - Izpostava Ljubljana Vic deluje na obmocju Upravne enote Ljubljana Vic Rudnik in pokriva 6 obcin: Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Škofljica, Ig in del MO Ljubljana.
Na tem obmocju je po podatkih SURS-a (popis 2000) 1587 kmetijskih gospodarstev. Letno vloži zbirne subvencijske vloge približno 75 % nosilcev KMG. Iz tega podatka je razviden
trend zmanjševanja oziroma opušcanja kmetovanja na eni strani in po drugi strani združevanja kmetijskih gospodarstev oziroma kmetijskih zemljišc v uporabi, saj vsi pokazatelji proizvodnje (odkup mleka, mesa in drugih proizvodov), rastejo.

Kmetijska gospodarstva imajo v lasti in uporabi 11506 ha kmetijskih zemljišc (SURS 2000), od tega pa je le slabih 25 % njivskih površin, ostalo je travinje. Vsa zemljišca pa so na obmocju z omejenimi dejavniki (OMD), razen del KO Dobrova, del KO Smrjene in KO Gradišce. Na obmocju izpostave Ljubljana Vic, imata poseben status krajinska parka Barje in Polhograjski Dolomiti, z izredno biotsko pestrostjo in še posebej zahtevnimi in omejitvenimi pogoji kmetovanja.

Kmetije so tradicionalno usmerjene v živinorejo, povecini govedorejo. Možnosti za preusmeritev kmetij v druge kmetijske dejavnosti zaradi naravnih danosti ni veliko. Kmetijska
zemljišca so v obmocju s težjimi pridelovalnimi pogoji, povecini na hribovitem in gorsko višinskem, ter barjanskem obmocju, reliefno mocno razgibano.

Premalo lastnikov kmetij se odloca za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kar bi glede na velikost kmetij in bližino glavnega mesta, za marsikoga lahko pomenilo možnost za doseganje
primernega dohodka in dodatno zaposlitev družinskih clanov.
Na obmocju izpostave deluje okrog 10 turisticnih kmetih (kmetij odprtih vrat oz. Izletniških kmetij). Na kmetijah ponujajo domaco hrano in pijaco obiskovalcem, pohodnikom in turistom. Na petih kmetijah se ukvarjajo še s predelavo ( mleko, vrtnine, lesni sekanci ). Glede na to, da je v bližini mesto, imajo kmetije s predelavo bogate izkušnje s pestro ponudbo kvalitetnih izdelkov, kakor tudi s prodajo na trgu.

Kmecke in podeželske žene vseh treh obcin združuje Društvo kmeckih in podeželskih žena Dobrova-Polhov Gradec, Horjul in del MOL, ki šteje vec kot 60 clanic. Zelo aktivno pa je s
prav toliko clani tudi Govedorejsko društvo Dolomiti, ki aktivno deluje vec kot 15 let in združuje rejce svetlo lisaste pasme govedi prav tako iz treh obcin. Na obmocju obcin Ig, Škofljica, Brezovica in del MOL, pa delujejo še govedorejsko društvo Barje, konjerejski društvi Krim in Barje ter Društva podeželskih in kmeckih žena Ig, Krim in Barje.

Clani društev sodelujejo pri lokalnih prireditvah in skupaj s Kmetijsko svetovalno službo organizirajo izobraževanja (predavanja, delavnice, tecaje, ekskurzije) in tako skrbijo za
dopolnjevaje svojega znanja na vseh podrocjih življenja in dela.

Glede na bližino mesta Ljubljane imajo kmetije še precej neizkorišcenih možnosti. Predvsem bi bilo možno osnovno kmetijsko dejavnost smiselno nadgraditi z dopolnilnimi dejavnostmi kot je prodaje pridelkov na domu ter turizmom na kmetijah. Tradicionalno rejo goveda je v zadnjih letih na nekaterih kmetijah delno že nadomestila reja drobnice. Predvsem na podrocju Barja pa je razvita konjereja. V porastu je tudi usmeritev nižinskih kmetij v proizvodnjo vrtnin in na celotnem obmocju izpostave tudi usmeritev kmetij v integrirano ter ekološko oziroma okolju prijazno pridelavo.

Področje dela KSS

je poleg izvajanja ukrepov kmetijske politike, še informiranje in izobraževanje kmetov ter splošno strokovno svetovanje, kamor spadajo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pomoc pri delovanju društev.

Podrocje splošnega kmetijskega svetovanja pokrivajo splošni kmetijski svetovalci v okviru treh enot in svetovalki za kmecko družino in razvoj podeželja:

enota Dobrova (634 kmetij, obcine Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in del MOL)

  • Nada Gabrenja, vodja izpostave Ljubljana Vič – splošno in Mojca Vavken – KD in DD

enota Ig (559 kmetij, obcine Ig, Škofljica in del MOL)

  • Zlatko Krasnič – splošno in Barbara Lapuh – KD in DD

enota Podpeč ( 394 kmetij, obcini Brezovica in del MOL )

  • Franc Palčič – splošno in Barbara Lapuh – KD in DD


Barje
Barje
Delavnica
Delavnica
Obnova travne ruse
Obnova travne ruse
Polhograjski dolomiti
Polhograjski dolomiti
Predavanje
Predavanje
Razstava govedi
Razstava govedi
Gorske kmetije
Gorske kmetije