INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Medvode

Lokacija Medvode, Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode

Mojca Lovšin, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/361 82 86, 041 310 180
E: mojca.lovsin@lj.kgzs.si

 

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00

 

Izpostava kmetijske svetovalne službe Medvode deluje na območju Upravne enote Ljubljana-Šiška. Pokriva občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana .

Kmetijsko območje razdeljeno, glede na omejene naravne dejavnike, na ravninsko in hribovito.

 Na območju izpostave Medvode je cca. 400 aktivnih kmetij. V letu 2010 je subvencijske vloge oddalo 392 kmetijskih gospodarstev, od tega je 72 kmetij vključenih v ukrepe KOP. Po socioekonomski razdelitvi je največ mešanih kmetij, sledijo čiste in dopolnilne.

V ravninskem delu je kmetovanje izredno intenzivno, prevladujejo njive in travniki. Omejitveni faktor so vodovarstvena območja, peščena tla (suša) in razdrobljena posestna struktura. Večina večjih kmetij ima na voljo premalo svoje zemlje, zato iščejo dodatne možnosti najema kmetijskih zemljišč (za najem teh zemljišč velja veliko povpraševanje). Kmetije so tradicionalno usmerjene v živinorejo, prevladuje govedoreja; proizvodnja mleka (v letu 2010 oddano preko KZ Medvode 10.373.00 litrov mleka) in prirejo mesa (v letu 2010 oddano preko KZ Medvode 3.406 kom ). Posamezne kmetije so vključene v integrirano pridelavo poljščin, zelenjave in sadjarstva, nekaj kmetij je ekoloških. V zadnjem času se povečuje zanimanje za pridelovanje vrtnin zaradi bližine trga.

 Hribovito območje je zaradi konfiguracije terena in vrste tal ekstenzivno in manj donosno. Prevladuje reja krav dojilj in pitanje govedi. Možnost dodatnega dohodka v teh krajih je razvoj dopolnilnih dejavnosti, za kar se odloča premalo kmetij.

 Dopolnilne dejavnosti

Razvoj dopolnilnih dejavnosti je trenutno v porastu. Glavni dejavniki za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji so naravni pogoji, trg in tradicija. Tradicije sicer ni, so pa zato zagotovljeni naravni pogoji in možnost direktnega trženja (bližina Ljubljane in Kranja) kmetijskih proizvodov, kar pomeni, da so vse faze od proizvodnje do potrošnje izvršene na kmetiji.

Do sedaj razvite dopolnilne dejavnosti so:

  1. Predelava mleka - 2 kmetiji, od katerih ima ena sirarno, druga pa predeluje mleko v jogurte in drug  fermentirane izdelke, ki jih trži  preko »jogurtomata«.
  2. Izletniški turizem na kmetiji  (6 kmetij), ki so v Polhograjskih Dolomitih bolj znane kot  Kmetije odprtih vrat in stacionarni turizem (3 kmetije)
  3. Predelava sadja – 3 kmetije, 2 pa sta v fazi registracije.
  4. 3 odobrene klavnice, dve predelavi mesa in ena klavnica ter predelava mesa v fazi registracije
  5. Kar nekaj kmetij ima registrirane storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, čebelarstvo in pridobivanje energije iz obnovljivih virov, tudi vodnih.

Področje dela KSS je izvajanje ukrepov kmetijske politike (pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju zbirnih vlog,kandidiranju na razpisih …), informiranje in izobraževanje kmetovalcev in njihovih družin v obliki tečajev, predavanj, demonstracijskih prikazov ter splošno strokovno svetovanje, pomoč pri delovanju društev ter svetovanje v okviru dopolnilnih dejavnosti.

 Kmetijska svetovalne služba Medvode sodeluje z različnimi organiziranimi skupinami, predvsem društvi (društvo podeželskih žena Medvode, čebelarsko društvo Medvode, sadjarsko društvo Ajda, strojni krožek Medvode).  Aktivno sodeluje tudi v kmetijskih odborih Občin Medvode in Vodice .