INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Cerknica

Lokacija Cerknica, C. 4. maja 50, 1380 Cerknica

Milka Mele Petrič, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01/709 70 40
E: milka.mpetric@lj.kgzs.si

Magda Doles, dipl. inž. agr. in hort.
T: 01/709 70 41
E: magda.doles@lj.kgzs.si

Rajko Intihar, dipl. inž. agr. in hort.
T: 01/709 70 40
T: 01/709 70 41
E: rajko.intihar@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
8.00 - 10.00   8.00 - 12.00    8.00 - 10.00

Kmetijska svetovalna služba Cerknica deluje na eni lokaciji in obsega območje občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Območje obsega 483,20 km2 površin in pokriva vso upravno enoto Cerknica.

Občina Cerknica obsega 241,3 km2, v 65 naseljih živi 10.435 prebivalcev. V občini Bloke v 45 naseljih živi 1.632 prebivalcev, na površini 75,1 km2. Občina Loška pa se razteza čez 166,8 km2, v 21 naseljih je 3.640 prebivalcev.

Na območju delovanja službe je razglašen tudi Notranjski regijski park, ki je bil ustanovljen leta 2002 z namenom, da se ohranja, varuje in raziskuje naravno in kulturno dediščino tega območja. Velik del parka je vključen v omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Območje parka zavzema 222 km2. Vključuje 8 posebnih varstvenih območij in mokrišče mednarodnega pomena - Natura 2000.

Najpomembnejše znamenitosti so presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama.

Celotno območje delovanja službe je opredeljeno kot težje pridelovalno območje – višinsko - gorsko, hribovsko in kraško. Območje je usmerjeno predvsem v živinorejo - usmeritev prireja mesa. Vseh kmetij je okrog 1.100. Delno so kmetije vključene v različne SKOP oziroma KOP ukrepe (ETA, REJ, Planinska paša,….). Ekoloških kmetij je 73.

Po zadnjem popisu kmetijstva (leto 2000), je na območju treh občin v uporabi 5.839,95 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 515,74 ha njiv, 5.213,46 ha travnikov in pašnikov in 110,62 ha sadovnjakov. V strukturi obdelovalnih kmetijskih zemljišč oziroma GERK-ov, prevladujejo travniki.

Število kmetij na območju je 1.091, od tega 1.005 kmetij uveljavlja neposredna plačila preko svetovalne službe.
Stalež živali je 3.600 glav govedi, 1.400 drobnice in 800 konj. V strukturi reje živali se zmanjšuje stalež govedi in povečuje stalež drobnice in konj.

Struktura kmetijskih površin v rabi se izboljšuje že z uvedbo GERKOV oz. zahtevkov za neposredna plačila. V lasti in posesti je še vedno skoraj nad 50% kmetij, velikost obdelovalnih površin pa je le od 5-10 ha.

Poleg osnovne kmetijske dejavnosti so se na območju tudi zaradi tradicije lesarstva in gozdarstva, razvile dopolnilne dejavnosti : žagarstvo in spravilo lesa iz gozda, ter druge dopolnilne dejavnosti povezane z lesno predelavo. Turizem na kmetiji se močneje razvija v zadnjih desetih letih in dobro izkorišča naravne danosti območja. Kot dopolnila dejavnost je registriranih 30 kmetij. Od tega je 6 turističnih kmetij, ostale so največ kmetije s predelavo lesa s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

V kmetijski svetovalni službi Cerknica vam:

 • Naredimo načrte razvoza organskih gnojil in gnojilne načrte na osnovi analize zemlje
 • Svetujmo pri ureditvi pašnikov in ostalih kmetijskih zemljišč.
 • Svetujemo pri varstvu rastlin in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev – naredimo načrte škropljenja za vse kulture
 • Svetujemo o dopolnilnih dejavnostih
 • Svetujemo o socialni varnosti kmetov in njihovih družin
 • Organiziramo tečaje za kmete in pomagamo pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Pomagamo pri pridobivanju sredstev iz razpisov kmetijske politike (poslovni načrti, mnenja)
 • Pomagamo pri vodenju FADN knjigovodstva.

Društva povezana s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi:

 • Društvo podeželskih žena in deklet »Klasje«Cerknica
 • Društvo podeželskih žena in deklet »Ostrnice » Loška Dolina
 • Turistično društvo Bloke
 • Strojni Krožek Martin Krpan
 • Društvo rejcev drobnice »Slivnica«
 • Konjerejsko društvo Martin Krpan.


Izpostava Cerknica 1
Izpostava Cerknica 1
Izpostava Cerknica 2
Izpostava Cerknica 2
Izpostava Cerknica 3
Izpostava Cerknica 3