INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Oddelek za kmetijsko svetovanje - izpostave

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje:

Tomaž Močnik, univ. dipl. inž. zoot
T: 01 / 513 07 20
E: tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 

 

 • Osnovna dejavnost oddelka za kmetijsko svetovanje, je svetovanje in izobraževanje kmetovalcev in članov njihovih družin - v ta namen organiziramo in izvajamo predavanja, krožke, tečaje, osebno svetujemo, organiziramo in izvajamo praktične prikaze različnih tehnoloških opravil, ogledov dobrih kmetijskih praks… .
 • Seznanjanje kmetovalcev z novostmi na področju tehnologij, pomoč pri preusmerjanju gospodarstev v druge panoge ali standard pridelave (integrirana ali ekološka pridelava, vodovarstvena območja) in pomoč pri vodenju različnih evidenc.
 • Seznanjanje kmetov z aktualno kmetijsko politiko in posameznimi ukrepi.
 • Izobraževanje in svetovanje  pri izvajanju SKOP in KOP programa.
 • Svetovanje  pri načrtovanju poljedelskega in vrtnarskega kolobarja in seznanjanje  pridelovalcev z novimi sortami in hibridi ter uvajanje novih sort kmetijskih rastlin.
 • Pomoč pri izpolnjevanju vlog, obrazcev, izdelavi poslovnih načrtov in pripravi vlog za pridobitev sredstev iz Skladov EU in nacionalnih virov.
 • Pomoč pri načrtovanju novih trajnih nasadov in obnovah le teh.
 • Izdelava gnojilnih načrtov za posamezne enote rabe in celotne  kmetije, bilance razvoza organskih gnojil.
 • Svetovanje pri iskanju tehnoloških rešitev pri adaptacijah in gradnji novih hlevov in drugih gospodarskih objektov na kmetijah ter  izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov in gospodarskih objektov.
 • Svetovanje na področju socialne politike in davčne zakonodaje.
 • Organizacija  in izvedba osnovnih in obnovitvenih tečajev iz varstva rastlin, ki so obvezni za vse tržne pridelovalce hrane in krme.
 • Izvajanje storitev vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji.
 • Sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev na podeželju.
 • Organizacija in izvedba certifikatnega izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).
 • Svetovanje pri vzpostavitvi  dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
 • Organizacija in pomoč pri izpeljavi različnih prireditev za promocijo kmetijstva.
 • Priprava  strokovnih publikacij, pisnih navodil, tehnoloških listov, člankov in prispevkov za medije.    
 • Sodelovanje z domačimi  in tujimi strokovnimi službami in inštitucijami.
 • Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi razvojnimi agencijami  pri pripravi razvojnih programov podeželja ter lokalnih razvojnih strategij, upravljanje Lokalnih akcijskih skupin (LAS), izvajanje razvojnih programov podeželja na  posameznih območjih in občinah.
 • Izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev za zdravje in varstvo pri delu.