INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Živinoreja

Na KGZS - ZAVOD-u LJ je živinoreja najpomembnejša kmetijska dejavnost, tako v fizičnem kot v dohodkovnem pomenu. Živinoreja je življensko pomembna za večino kmetij in predstavlja poglavitni del prihodka v kmetijstvu. Na območju, ki ga s svojim delom pokrivamo je najbolj razširjena govedoreja, sledi reja drobnice, prašičereja, perutninarstvo in konjereja.

Imamo odobren status druge priznane organizacije v živinoreji za izvajanje zahtevnejših nalog v živinoreji za govedo, drobnico in prašiče, ki ga podeli minister na podlagi vloge za petletno obdobje.

  • Odločba številka: 33205-74/2008/4 DPO v govedoreji,
  • Odločba številka: 33205-73/2008/4 DPO v prašičereji,
  • Odločba številka: 33205-72/2008/4 DPO pri reji drobnice.

Vodja oddelka:
Matija Rigler, univ.dipl.inž.zoot.
matija.rigler@lj.kgzs.si
01 51 30 730